Zufiks Sp. z.o.o.
ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 46
fax. 89 521 39 35
e-mail: zufiks@wp.pl

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2014r.
Dodano: 2014-12-12 08:17:26

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – art. 64 ust. 1. badaniu za 2014 r. podlegają:

1) roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz

2) roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

a) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,

b) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

c) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

d) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

e) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

f) pozostałych jednostek, które w 2013 r. spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec 2013 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, tj.kwotę:

(2.500.000 euro × 4,1472 zł/euro) = 10.368.000zł

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2013 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, tj. kwotę:

(5.000.000 euro × 4,1472 zł/euro) = 20.736.000 zł

Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Obowiązkowo muszą poddać badaniu sprawozdania finansowe jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

wróć

Strona główna   |   O firmie   |   Oferta   |   Grupa Finans-Servis   |   Zamówienie   |   Kontakt

wykonanie: rafamalk.pl