Zufiks Sp. z.o.o.
ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 46
fax. 89 521 39 35
e-mail: zufiks@wp.pl

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2013 r.
Dodano: 2013-08-07 12:32:54

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – art. 64 ust. 1. badaniu za 2013 r. podlegają:

1) roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz

2) roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

a) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,

b) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

c) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

d) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

e) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

f) pozostałych jednostek, które w 2012 r. spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec 2012 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, tj.kwotę:

(2.500.000 euro × 4,0882 zł/euro) = 10.220.500 zł

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2012 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, tj. kwotę:

(5.000.000 euro × 4,0882 zł/euro) = 20.441.000 zł

Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, który zgodnie z tabelą kursów nr 252/A/NBP/2012 z 31 grudnia 2012 r. wynosił: 4,0882 zł/euro.

wróć

Strona główna   |   O firmie   |   Oferta   |   Grupa Finans-Servis   |   Zamówienie   |   Kontakt

wykonanie: rafamalk.pl