Zufiks Sp. z.o.o.
ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 46
fax. 89 521 39 35
e-mail: zufiks@wp.pl

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Dodano: 2015-11-16 11:53:43

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) – art. 64 ust. 1. badaniu za 2015 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

4) pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, tj. w 2014 r., spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor

Dane za 2014 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2014 r.

(1 euro = 4,2623 zł/euro)

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło

co najmniej 50 osób

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro

2.500.000 euro × 4,2623 zł/euro
= 10.655.750 zł*

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro

5.000.000 euro × 4,2623 zł/euro
= 21.311.500 zł*

* Wyrażone w euro wielkości przeliczone zostały na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych. 


 

wróć

Strona główna   |   O firmie   |   Oferta   |   Grupa Finans-Servis   |   Zamówienie   |   Kontakt

wykonanie: rafamalk.pl